Al-Hafizh Al-’Iraqi, Pentakhrij Ihyaa’ Ulumuddin, Guru Ibnu Hajar

Al-hafizh Al-’iraqi, Pentakhrij Ihyaa’ Ulumuddin, Guru Ibnu Hajar                                                                           http://www.alsofwa.com

Posted in Pasca Abad 3 H | Leave a comment

Print This Post

Nama dan Kuniyahnya Beliau adalah ‘Abdurrahim bin al-Husain bin ‘Abdurrahman bin Abi Bakr bin Ibrahim al-Kurdi ar-Raziyani keturunan bangsa ‘Iraq, kelahiran kota Mahran, Mesir dan bermadzahab Syafi’i. Kuniyahnya adalah Abu al-Fadhl, dan digelari Zainuddin.

Dilahirkan pada hari ke dua puluh satu dari bulan Jumada al-Ula tahun 725 H. Masa menuntut Ilmu Zainuddin (al-‘Iraqi) telah hafal al-Qur’an, kitab at-Tanbih dan al-Hawi (kitab fiqh madzhab Syafi’i karangan Imam al-Mawardi) ketika umur beliau depan tahun. Lalu beliau menyibukkan diri memulai menuntut ilmu dalam ilmu qira’at (ilmu tentang riwayat-riwayat bacaan al-Qur’an). Lalu beliau memulai menuntut ilmu, beliau mendengarkan riwayat hadits dari ‘Abdurrahim bin Syahid al-Jaisy dan Ibnu ‘Abdil Hadi. Beliau membaca hadits di hadapan Syaikh Syihabudiin bin al-Baba. Kemudian mengalihkan semangatnya untuk belajar ilmu takhrij, dan beliau sangat tekun dalam mentakhrij kitab ”al-Ihyaa’” (Ihyaa ‘Ulumuddin).

Saat umur beliau dua puluh tahun, beliau melakukan rihlah (pengembaraan) untuk menuntut ilmu ke sebagian besar kota di negeri Syam. Guru-gurunya Di antara guru-guru (Syaikh) al-‘Iraqi rahimahullah: -‘Ali bin ‘Utsman bin Ibrahim al-Almardini rahimahullah, yang terkenal dengan sebutan at-Turkumani al-Hanafi rahimahullah. -Shadruddin Abul Fath Muhammad bin Muhammad bin Ibrahim al-Maidumi al-Mishri rahimahullah. -‘Alauddin Abu Sa’id Khalil bin Kaikludi bin ‘Abdullahi al-‘Allaa’i rahimahullah. -‘Alauddin Abu ‘Abdillah al-Maghlatha’i rahimahullah. -Jamaluddim Abu Muhammad ‘Abdurrahim bin al-Hasan bin ‘Ali al-Asnawi rahimahullah.

Murid-muridnya Di antara murid-murid al-‘Iraqi rahimahullah adalah: -Burhanuddin Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Ayyub al-Abnasi rahimahullah. -Nuruddin Abu al-Hasan ‘Ali bin Abi Bakr bin Sulaiman al-Haitsami rahimahullah. -Anaknya sendiri yaitu Waliyuddin Abu Zur’ah Ahmad bin ‘Abdurrahim bin al-Husain al-‘Iraqi rahimahullah. -Burhanuddin Abul Wafa’ Ibrahim bin Muhammad bin Khalil al-Halabi yang dikenal dengan Sibthi Ibnul al-‘Ajami rahimahullah. -Ahmad bin ‘Ali bin Muhammad al-Kinani al-‘Asqalani rahimahullah yang dikenal dengan al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani (penulis kita Fathul Bari syarh Shahih al-Bukhari).

Karya Tulisnya Karya tulis beliau sangat beragam dalam berbagai macam disiplin ilmu. Di antaranya ada dalam bidang Fikih, Ushul Fikih, Ulumul Qur’an dan yang lainnya, namun yang paling banyak adalah dalam bidang Fikih. Al-Hafizh al-‘Iraqi sangat menonjol dengan tahqiqnya (penelitian) dalam bidang Fikih, dan menonjolnya kepribadian beliau ketika membela, mebuatkan atau menimbang-nimbag pedapat-pendapat yang ada dalam masalah Fikih.

Namun yang sangat disayangkan adalah kebanyakan karya tulis beliau hilang.

Di antara kitab-kitab tersebut adalah:

1. Ajwabatu Ibnul ‘Arabi                                                                                                                                                                                                      2. Ihyaa’ul Qalbi al-Mayyit bi Dukhuul al-Bait                                                                                                                                                          3. Al-Isti’adzah bil Wahid min Iqaamati Jumu’atain fii Makaanin Waahid                                                                                                  4. Asmaa’ullahi al-Husnaa                                                                                                                                                                                               5. Alfiyyah fii Ghariibil Qur’an                                                                                                                                                                                       6. Nuzhumus Sirah an-Nabawiyyah                                                                                                                                                                            7. An-Nukat ‘ala Minhaaji al-Baidhaawi                                                                                                                                                                       8. Hal Yuuzabu fiil Mizaan A’maalu al-Auliyaa’i wal Anbiyaa’i am Laa?                                                                                                      9. Al-Arba’uuna al-Buldaaniyyah                                                                                                                                                                                10. Athraaf Shahiihi Ibni Hibban                                                                                                                                                                                11. Al-Amaalii                                                                                                                                                                                                                     12. Bayaanu Maa Laisa bi Maudhu’in minal Ahadits                                                                                                                                           13. Taqribul Asaanid wa Tartibul Masaaniid                                                                                                                                                         14. Tharhu at-Tatsriib fii Syarhi at-Taqriib Sanjungan Ulam kepadanya Gurunya, yaitu al-‘Izz bin Jama’ah rahimahullah berkata:”Setiap orang yang mengaku hadits di negeri Mesir selain dia (al-‘Iraqi), maka dia hanya sekedar mengaku-ngaku saja.” Ibnu Nashiruddin rahimahullah berkata tentang beliau:”Syaikh, al-Imam, al-‘Allamah yang tiada bandingannya, Guru zaman, Hafizhnya masa ini, gurunya para Ahli Hadits, simbolnya peneliti hadits dan sandaran bagi para pentakhrij Hadits.” Ibnu Hajar al-‘Asqalani rahimahullah berkata:”Hafizhnya zaman ini.”

Dan beliau juga berkata:”Syaikh yang besar (guru besar) dan Syaikh yang terkenal.” Ibnul Jauzi rahimahullah berkata:”Hafizhnya negeri Mesir, Ahli Haditsnya dan Guru Besarnya.” Pengajarannya Beliau mengajar di banyak Madrasah (sekolah) di negeri Mesir dan Kairo, seperti: Darul Hadits, al-Kamilah, azh-Zhairiyyah al-Qadimah, al-Qaransiqriyah, Jami’ Ibnu Thulun, dan al-Fadhilah. Beliau juga pernah tinggal di dekat al-Haramain dalam beberapa waktu, sebagaimana beliau pernah menjabat sebagai hakim di Madinah an-Nabawiyah, berkhutbah dan menjadi Imam di sana. Wafatnya Sumber-sumber sejarah yang kami dapatkan sepakat bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Sya’ban tahun 806 hijriyah ruh al-Hafizh al-‘Iraqi meninggalkan jasadnya (beliau wafat), setelah beliau keluar dari kamar mandi. Beliau wafat pada umur 81 tahun, jenazah beliau masyhur dan beliau dishalati oleh Syaikh Syihabuddin adz-Dzahabi, dan beliau dimakamkan di luar kota Kairo.                                                                                                                                                                        Semoga Allah merahmati beliau.

(Sumber: Muqaddimah Tahqiq at-Tabshirah wa at-Tadzkirah karya al-‘Iraqi, dan ditahqiq oleh Mahir al-Fahl) (Sumber:Diterjemahkan dari ترجمة الحافظ أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي di http://www.forsanelhaq.com/showthread.php?t=242406, dengan sedikit tambahan dari kitab aslinya. Diposting oleh Abu Yusuf Sujono) Share

Advertisements

About "bersama membentengi akidah ummat"

Ketua DKM Al-Fajr Bandung periode 2008 - 2014 Ketua DKM Al-Fajr Bandung periode 2014 - 2018

Posted on 7 April 2012, in BIOGRAFI - KISAH SAHABAT - ULAMA, KAJIAN, LAIN-LAIN, TOKOH and tagged , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

KHUTBAH JUMAT PILIHAN

bersama membentengi akidah ummat

masjidalfajrblog

DEWAN KEMAKMURAN MASJID AL-FAJR BANDUNG

KHUTBAH JUMAT PILIHAN

bersama membentengi akidah ummat

masjidalfajrblog

DEWAN KEMAKMURAN MASJID AL-FAJR BANDUNG

ARA

Hidup adalah amanah dari Allah Swt.

WordPress.com Apps

Apps for any screen

syiah981

bersama masuk surga

KHUTBAH JUMAT PILIHAN

bersama membentengi akidah ummat

KHUTBAH JUMAT PILIHAN

bersama membentengi akidah ummat

SITUSARA situs ara

bersama membentengi akidah ummat

"masjid tanpa warna" MASJID AL-FAJR

Membentengi akidah sesuai Al-Quran dan Hadist

ARA-SILSILAH

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

%d bloggers like this: